เมนู

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-

[644] อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เว้นอุเปกขา แต่เป็นสเหตุกบุคคลกำลังเกิดอยู่ก็ดี ใน
อุปปาทขณะแห่งอุเปกขาวิปปยุตตจิตและสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาล
ก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่สัทธินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี
ในอุปปาทขณะแห่งอุเปกขาวิปปยุตตจิตและสัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคล
ที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดี อสัญญสัตตบุคคลก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิด และสัทธินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
อเหตุกบุคคล แต่มีอุเปกขาเกิดได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาท-
ขณะแห่งสัทธาวิปปยุตตจิตและอุเปกขาสัมปยุตตจิตก็ดี สัทธินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งสัทธา