เมนู

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-

[640] โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อุเปก-
ขินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีอุเปกขาเกิดได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
อุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, ในภังค-
ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งโสมนัสสวิปป-
ยุตตจิตและอุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดี
อสัญญสัตตบุคคลก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีโสมนัสสะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
โสมนัสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, ใน
ภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งอุเปกขาวิปป-