เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[629] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
ทั้งหมดกำลังตาย ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[630] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้ แต่โสมนัสสะเกิดได้กำลังเกิดอยู่
ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะ
เกิดไม่ได้ และเว้นโสมนัสสะกำลังเกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เว้นโสมนัสสะ แต่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ โส-
มนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่เว้นโสมนัสสะ
และปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น,
จบ ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[631] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้ แต่อุเปกขาเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริ-
สินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้
และเว้นอุเปกขากำลังเกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอุเปก-
ขินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เว้นอุเปกขา แต่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ อุเปก-
ขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่เว้นอุเปกขา และ
ปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และ
ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[632] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้ เป็นสเหตุกบุคคลกำลังเกิดอยู่
ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่สัทธินทรีย์กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิด
ไม่ได้ และเป็นอเหตุกบุคคลกำลังเกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และสัทธินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
อเหตุกบุคคล แต่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ สัทธินทรีย์ไม่
ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น,
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี อเหตุกบุคคลและปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลัง
เกิดอยู่ก็ดี สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี:-
[633] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์
ก็ไม่ได้กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้แต่เป็นญาณสัมปยุตตจิตกำลังเกิดอยู่
ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปัญญินทรีย์กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิด
ไม่ได้ และเป็นญาณวิปปยุตตจิตกำลังเกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิด และปัญญินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลได, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เป็นญาณวิปปยุตตจิต แต่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่
ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่เป็นญาณวิปป-
ยุตตจิต และไม่มีปุริสภาวะกำลังเกิดอยู่ก็ดี ปัญญินทรีรย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ มนินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-
[634] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, มนินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้ แต่มีจิตเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสิน-
ทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น, บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่จิตเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปุริสินทริยมูล จบ

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[635] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
บุคคลที่เว้นโสมนัสสะกำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งจิตที่
ปราศจากโสมนัสสะในปวัตติกาลก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลทั้ง
หมดกำลังตายก็ดี ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี โสมนัสสินทรีย์
ไม่ใช่กําลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี