เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[629] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
ทั้งหมดกำลังตาย ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี