เมนู

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล จบ

น อัญญินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญะ, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อัญญินทริยมูล จบ

น อัญญาตาวินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวี, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อัญญาตาวินทริยมูล จบ
ปทโสธนมูลจักกวาระ ปัจจนิก จบ

สุทธอินทริยวาระ อนุโลม


[384] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าชิวหา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่ากายะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่ามนะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?