เมนู

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น สมาธินทริยมูล จบ

น ปัญญินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าปัญญา ไม่ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น ปัญญินทริยมูล จบ

น อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ, ไม่ชื่อว่า อนัญญาตัญญัส-
สามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล จบ

น อัญญินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญะ, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อัญญินทริยมูล จบ

น อัญญาตาวินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวี, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ