เมนู

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อุเปกขินทริยมูล จบ

น สัทธินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสัทธา ไม่ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น สัทธินทริยมูล จบ

น วิริยินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิริยะ ไม่ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น วิริยินทริยมูล จบ

น สตินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสติ ไม่ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น สตินทริยมูล จบ

น สมาธินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสมาธิ ไม่ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ