เมนู

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น โสมนัสสินทริยมูล จบ

น โทมนัสสินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าโทมนัสสะ ไม่ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น โทมนัสสินทริยมูล จบ

น อุเปกขินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอุเปกขา ไม่ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น อุเปกขินทริยมูล จบ

น สัทธินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสัทธา ไม่ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น สัทธินทริยมูล จบ

น วิริยินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิริยะ ไม่ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ