เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[568] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ แต่อิตถีภาวะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ และอิตถี
ภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์กำลังเกิด และอิตถินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่าอิตถินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีอิตถีภาวะเกิดได้ แต่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ อิตถิน-
ทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีอิตถีภาวะเกิดได้ และมีฆานะ
เกิดได้กำลังเกิดอยู่ อิตถินทรีย์กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[569] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ แต่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ และ
ปุริสภาวะก็เกิดได้กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์กำลังเกิด และปุริสินทรีย์ก็
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่าปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้ แต่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้ และ
มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[570] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่าชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่, ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ชีวิตินทรีย์กำลังเกิด
และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[571] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสมนัสสิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ แต่เว้นโสมนัสสะกำลังเกิดอยู่ ฆานิน-
ทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ และมี
โสมนัสสะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่าโสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลมีโสมนัสสะเกิดได้ แต่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลมีโสมนัสสะเกิดได้
และมีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิด และฆานิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[572] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปกขิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ แต่เว้นอุเปกขากำลังเกิดอยู่ ฆานิน-
ทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ และมีอุเปกขา
เกิดได้กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่าอุเปกขินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลมีอุเปกขาเกิดได้ แต่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ อุเปก-
ขินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลมีอุเปกขาเกิดได้และมีฆานะ
เกิดได้กำลังเกิดอยู่ อุเปกขินทรีย์กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[573] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัทธิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ แต่เป็นอเหตุกบุคคลกำลังเกิดอยู่ ฆา-
นินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้และเป็นสเหตุก
บุคคลกำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์กำลังเกิด และสัทธินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่าสัทธินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
สเหตุกบุคคล แต่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ สัทธินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, สเหตุกบุคคล และมีฆานะเกิดได้กำลังเกิด
อยู่ สัทธินทรีย์กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ สัมธิทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี:-
[574] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญญิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ แต่เป็นญาณวิปปยุตตจิตกำลังเกิดอยู่
ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้ และ
เป็นญาณสัมปยุตตจิตกำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์กำลังเกิด และปัญญิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่าปัญญินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เป็นญาณสัมปยุตตจิต แต่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
ปัญญินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เป็นญาณสัมปยุตตจิต และ
มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปัญญินทรีย์กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-
[575] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, มนิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

ใช่.
ก็หรือว่ามนินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์ก็
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีจิตเกิดได้ แต่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ มนินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ มนินทรีย์
กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ฆานินทริยมูล จบ

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[576] อิตถินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสิน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่าปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[577] อิตถินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.