เมนู

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[557] สัทธินทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด, มนินทรีย์ก็กำลังเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่ามนินทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์ก็กำลังเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
ปัจจุปันน โอกาสวาระ อนุโลม จบ

ปัจจุปันน ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ สตินทริยมูลี:-

[558] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสตินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ แต่โสตะเกิดไม่ได้ กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลมีจักขุเกิดได้ และมีโสตะเกิดได้ กำลัง
เกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิดและโสตินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือว่าโสตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีโสตะเกิดได้ แต่จักขุเกิดไม่ได้ กำลังเกิดอยู่
โสตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีโสตะเกิดได้ และมี