เมนู

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-

[554] อุเปกขินทรีย์ กำลังเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่ามนินทรีย์ก็กำลังเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ก็กำลังเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อุเปกขินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
อุเปกขินทริยมูล จบ

สัทธินทริยมูล


สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี:-

[555] สัทธินทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด, ปัญญินทรีย์ก็กำลัง
เกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่าปัญญินทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด, สัทธินทรีย์ก็กำลังเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
จบ สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี

สัทธินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-
[556] สัทธินทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด, มนินทรีย์ก็กำลังเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.