เมนู

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสันทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

[553] โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ
สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็กำลังเกิดในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่ามนินทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิด
ในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย
ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
โสมนัสสินทริยมูล จบ