เมนู

สัทธินทริยมูล


สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี:-

[531] สัทธินทรีย์ กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์ก็
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
สเหตุกบุคคล แต่เป็นญาณวิปปยุต กำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุป-
ปาทขณะแห่งจิตที่เป็นสัทธาสัมปยุต และที่เป็นญาณวิปปยุตในปวัตติกาล
ก็ดี สัทธินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, สเหตุกบุคคล ที่เป็นญาณสัมปยุต กำลังเกิดอยู่
ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งจิตที่เป็นสัทธาสัมปยุต และที่เป็นญาณสัมปยุต
ในปวัตติกาลก็ดี สัทธินทรีย์กำลังเกิด และปัญญินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ปัญญินทรีย์ กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์ก็
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ สัทธินทริยมูละ ปัญญินทริยมูลี

สัทธินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-
[532] สัทธินทรีย์ กำลังเกิดแก่บุคคลใด, มนินทรีย์ก็
กําลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์ก็
กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีจิตเกิดได้ แต่เป็นอเหตุกะ กำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุป-
ปาทขณะแห่งจิตที่เป็นสัทธาวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี มนินทรีย์กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น แต่สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
สเหตุกบุคคลกำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งจิตที่เป็นสัทธาสัมปยุต
ในปวัตติกาลก็ดี มนินทรีย์กำลังเกิด และสัทธินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น.
จบ สัทธินทริยมูละ มนินทริยมูลี
สัทธินทริยมูล จบ

ปัญญินทริยมูล


ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[533] ปัญญินทรีย์ กำลัง เกิดแก่บุคคลใด, มนินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่มีจิตเกิดได้ แต่เป็นญาณวิปปยุต กำลังเกิดอยู่ก็ดี ใน
อุปปาทขณะแห่งจิตที่เป็นญาณวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี มนินทรีย์กำลัง
เกิดแก่ก็บุคคลเหล่านั้น แต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น,
บุคคลที่เป็นญาณสัมปยุตกำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งจิตที่เป็น
ญาณในสัมปยุตในปวัตติกาล มนินทรีย์กำลังเกิด และปัญญินทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ปัญญินทริยมูล จบ
ปัจจุปันน ปุคคลวาระ อนุโลม จบ