เมนู

ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น โสตินทริยมูล จบ

น ฆานินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ใช่ฆานะ, ไม่ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น ฆานินทริยมูล จบ

น ชิวหินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ใช่ชิวหา ไม่ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ

ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น ชิวหินทริยมูล จบ

น กายินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ใช่กายะ, ไม่ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
น กายินทริยมูล จบ

น มนินทริยมูล


ธรรมที่ไม่ชื่อว่ามนะ ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ