เมนู

ปัณณัตติวารุทเทศ


ปทโสธนวาระ อนุโลม


[380] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าจักขุนทรีย์ ชื่อว่า จักขุ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโสตินทรีย์ ชื่อว่า โสตะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าฆานินทรีย์ ชื่อว่า ฆานะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าชิวหา ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม?
ธรรมที่ชื่อว่าชิวหินทรีย์ ชื่อว่า ชิวหา ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่ากายะ ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่ากายินทรีย์ ชื่อว่า กายะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่ามโน ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่ามนินทรีย์ ชื่อว่า มโน ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอิตถินทรีย์ ชื่อว่า อิตถี ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าปุริสินทรีย์ ชื่อว่า ปุริสะ ใช่ไหม ?

ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตะ ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตินทรีย์ ชื่อว่า ชีวิตะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าสุขะ ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าสุขินทรีย์ ชื่อว่า สุขะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าทุกขะ ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าทุกขินทรีย์ ชื่อว่า ทุกขะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสะ ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสินทรีย์ ชื่อว่า โสมนัสสะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสะ ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสินทรีย์ ชื่อว่า โทมนัสสะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขินทรีย์ ชื่อว่า อุเปกขา ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าสัทธา ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าสัทธินทรีย์ ชื่อว่า สัทธา ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะ ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าวิริยินทรีย์ ชื่อว่า วิริยะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าสติ ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าสตินทรีย์ ชื่อว่า สติ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าสมาธิ ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าสมาธินทรีย์ ชื่อว่า สมาธิ ใช่ไหม ?

ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าปัญญินทรีย์ ชื่อว่า ปัญญา ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามี-
ตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีติ
ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอัญญะ ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอัญญินทรีย์ ชื่อว่า อัญญะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอัญญาตาวี ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวี ใช่ไหม ?
ปทโสธนวาระ อนุโลม จบ

ปทโสธนวาระ ปัจจนิก


[381] ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่จักขุนทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่โสตะ, ไม่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมไม่ใช่โสตินทรีย์, ไม่ชื่อว่า โสตะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ฆานะ, ไม่ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ฆานินทรีย์ ไม่ชื่อว่า ฆานะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ชิวหา, ไม่ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ชิวหินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ชิวหา ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่กายะ, ไม่ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่กายินทรีย์, ไม่ชื่อว่า กายะ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่มโน, ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่มนินทรีย์, ไม่ชื่อว่า มโน ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่อิตถี, ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่อิตถินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อิตถี ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ปุริสะ, ไม่ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ไม่ใช่ปุริสินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ปุริสะ ใช่ไหม ?