เมนู

ปัญญินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา, ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ปัญญินทริยมูล จบ

อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ, ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล จบ