เมนู

น วิริยินทริยมูล


น วิริยินทริยมูละ น จักขุนทริยมูลี:-

[481] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิริยะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ชื่อว่าวิริยะเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าวิริยะ
ชื่อว่าอินทรีย์, และเว้นธรรมที่ชื่อว่าวิริยะกับอินทรีย์เสียแล้ว ธรรม
ที่เหลือไม่ชื่อว่าวิริยะด้วย ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯลฯ
น วิริยินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี:-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิริยะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ชื่อว่าวิริยินเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าวิริยะ
แต่ชื่อว่าอินทรีย์, และเว้นธรรมที่ชื่อว่าวิริยะกับอินทรีย์เสียแล้ว ธรรม
ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย.
ธรรมทีไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ น วิริยินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น วิริยินทริยมูล จบ