เมนู

น ทุกขินทริยมูล


น ทุกขินทริยมูละ น จักขุนทริยมูลี:-

[476] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าทุกขะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ชื่อว่าทุกขะเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าทุกขะ
แต่ชื่อว่าอินทรีย์, และเว้นธรรมที่ชื่อว่าทุกขะกับอินทรีย์เสียแล้ว ธรรม
ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าทุกข์ด้วย ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนอินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯลฯ
น ทุกขินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี:-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าทุกขะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ว่าทุกขะเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าทุกข์
แต่ชื่อว่าอินทรีย์ และเว้นธรรมที่ชื่อว่าทุกขะกับอินทรีย์เสียแล้ว ธรรม
ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าทุกขะด้วย ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ น ทุกขินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น ทุกขินทริยมูล จบ