เมนู

น สุขินทริยมูล


สุขินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี:-

[475] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสุขะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ชื่อว่าสุขะเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าสุขะ
แต่ชื่อว่าอินทรีย์, และเว้นธรรมที่ชื่อว่าสุขะกับอินทรีย์เสียแล้ว ธรรม
ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าสุขะด้วย ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯลฯ
น สุขินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี:-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสุขะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ว่าสุขะเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าสุขะ แต่
ชื่อว่าอินทรีย์เว้นธรรมที่ชื่อว่าสุขะและอินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่เหลือ
ไม่ชื่อว่าสุขะด้วย ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ น สุขินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น สุขินทริยมูล จบ