เมนู

สตินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าสติ, ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
สตินทริยมูล จบ

สมาธินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าสมาธิ, ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
สมาธินทริยมูล จบ