เมนู

อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล


อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[465] ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ ชื่อว่า อินทรีย์
ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯลฯ
อัญญินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี:-
ธรรมที่ชื่อว่าอัญญะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯลฯ
อัญญินทริยมูละ อัญญาวินทริยมูลี:-
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.