เมนู

สัทธินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าสัทธา, ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
สัทธินทริยมูล จบ

วิริยินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะ, ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
วิริยินทริยมูล จบ