เมนู

อุเปกขินทริยมูล


อุเปกขินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี:-

ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
อุเปกขาใด ชื่อว่าอินทรีย์ อุเปกขานั้น ชื่อว่าอุเปกขาด้วย
ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย, ธรรมที่เหลือ ชื่อว่าอุเปกขา แต่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์. ชื่อว่าจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ก็ใช่ ชื่อว่าจักขุนทรีย์ก็ใช่, อินทรีย์
ที่เหลือ ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯลฯ
อุเปกขินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขาใด ชื่อว่าอินทรีย์ ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา
นั้น ชื่อว่าอุเปกขาด้วย ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย, อุเปกขาที่เหลือ ชื่อว่า
อุเปกขา แต่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.
จบ อุเปกขินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
อุเปกขินทริยมูล จบ