เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี:-

[460] ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี, ชื่อว่าอินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่าจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯลฯ
อิตถินทริยมูล อัญญาตาวินทริยมูลี:-
ธรรมที่ชื่อว่าอิตถิน, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย, ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย
อินทรีย์ที่เหลือ ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.
จบ อิตถินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
อิตถินทริยมูล จบ

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี:-

[461] ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย, ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์
ที่เหลือ ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯลฯ
ปุริสินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์. ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์
ด้วย, อินทรีย์ที่เหลือ ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.
จบ ปุริสินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
ปุริสินทริยมูล จบ