เมนู

โทมนัสสินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสะ, ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
โทมนัสสินทริยมูล จบ

อุเปกขินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อุเปกขินทริยมูล จบ

สัทธินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าสัทธา, ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
สัทธินทริยมูล จบ

วิริยินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะ, ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
วิริยินทริยมูล จบ