เมนู

ทุกขินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าทุกข์, ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ทุกขินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสะ, ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
โสมนัสสินทริยมูล จบ