เมนู

สุทธอินทริยวาระ อนุโลม[440] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าโสตะใด ชื่อว่าอินทรีย์ ธรรมที่ชื่อว่าโสตะนั้น
ชื่อว่าโสตะด้วย ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย1, ธรรมที่เหลือ ชื่อว่าโสตะ แต่ไม่
ชื่อว่าอินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
โสตินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าโสตินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าโสตินทรีย์.
1. โสตะที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่าโสตะด้วย ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย

ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ฆานินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าฆานินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าฆานินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าชิวหา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ?
ชิวหินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าชิวหินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าชิวหินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่ากายะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่ากายะใด ชื่อว่าอินทรีย์ ธรรมที่ชื่อว่ากายะนั้น
ชื่อว่ากายะด้วย ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย, ธรรมที่เหลือชื่อว่ากายะ แต่ไม่
ชื่อว่าอินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ?
กายินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่ากายินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่ากายินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่ามโน, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.

ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
มนินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่ามนินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่ามนินทรีย์.
[441] ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
อิตถินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอิตถินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอิตถินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ปุริสินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าปุริสินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าปุริสินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ชีวิตินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าชีวินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าชีวิตินทรีย์.

[442] ธรรมที่ชื่อว่าสุขะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ?
สุขินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าสุขินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าสุขินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าทุกขะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ?
ทุกขินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าทุกขินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าทุกขินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
โสมนัสสินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าโสมนัสสินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าโสมนัสสินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?

โทมนัสสินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าโทมนัสสินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าโทมนัสสินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขาใด ชื่อว่าอินทรีย์ ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา
นั้น ชื่อว่าอุเปกขาด้วย ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย, ธรรมที่เหลือชื่อว่าอุเปกขา
แต่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ?
อุเปกขินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอุเปกขินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอุเปกขินทรีย์.
[443] ธรรมที่ชื่อว่าสัทธา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ?
สัทธินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าสัทธินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าสัทธินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ?

วิริยินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าวิริยินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าวิริยินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าสติ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?
สตินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าสตินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าสตินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าสมาธิ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ?
สมาธินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าสมาธินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่า สมาธินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ปัญญินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าปัญญินทรีย์ด้วย, อินนทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าปัญญินทรีย์.

[444] ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ, ชื่อว่า อินทรีย์
ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
ใช่ไหม ?
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ชื่อว่า อินทรีย์ด้วย ชื่อว่า
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ด้วย, อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่า อินทรีย์
แต่ไม่ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าอัญญะ ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญินทรีย์ ชื่อว่า อินทรีย์ด้วย ชื่อว่า อัญญินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่า อินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์.
ธรรมที่ชื่อว่าอัญญาตาวี ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่า อินทรีย์ด้วย ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์
ด้วย. อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่า อินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่า อัญญาตา-
วินทรีย์.
สุทธอินทริยวาระ อนุโลม จบ

สุทธอินทริยวาระ ปัจจนิก


[445] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขุ ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ชื่อว่าจักขุเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่าจักขุ
แต่ชื่อว่าอินทรีย์, เว้นธรรมที่ชื่อว่าจักขุและอินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่
เหลือ ไม่ชื่อว่าจักขุด้วย ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าโสตะ ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ชื่อว่าโสตะเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่า โสตะ
แต่ชื่อว่า อินทรีย์, เว้นธรรมที่ชื่อว่าโสตะและอินทรีย์เสียแล้ว ธรรม
ที่เหลือ ไม่ชื่อว่า โสตะด้วย ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าฆานะ ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นธรรมที่ชื่อว่าฆานะเสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ไม่ชื่อว่า ฆานะ
แต่ชื่อว่า อินทรีย์, เว้นธรรมที่ชื่อว่าฆานะและอินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่
เหลือ ไม่ชื่อว่า ฆานะด้วย ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ด้วย.