เมนู

อิตถินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี, ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อิตถินทริยมูล จบ

ปุริสินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ปุริสินทริยมูล จบ