เมนู

น วิริยินทริยมูล


น วิริยินทริยมูละ น จักขุนทริยมูลี :-

[433] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิริยะ, ไม่ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
น วิริยินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิริยะ, ไม่ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ น วิริยินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น วิริยินทริยมูล จบ

น สตินทริยมูล


น สตินทริยมูละ น จักขุนทริยมูลี :-

[434] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสติ, ไม่ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯ ล ฯ
น สตินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสติ, ไม่ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ น สตินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น สตินทริยมูล จบ