เมนู

น อิตถินทริยมูล


น อิตถินทริยมูละ น จักขุนทริยมูลี :-

[424] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอิตถี, ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
อิตถินทรีย์ ไม่ชื่อว่าอิตถี แต่ชื่อว่าอิตถินทรีย์, เว้นธรรมที่ชื่อว่า
อิตถีและอิตถินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม่ชื่อว่าอิตถีด้วย ไม่ชื่อว่า
อิตถินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯ ล ฯ
น อิตถินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอิตถี, ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
อิตถินทรีย์ ไม่ชื่อว่าอิตถี แต่ชื่อว่าอิตถินทรีย์, เว้นธรรมที่ชื่อว่า
อิตถีและอิตถินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ชื่อว่าอิตถีด้วย ไม่ชื่อว่า
อิตถินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
จบ น อิตถินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น อิตถินทริยมูล จบ

ปุริสินทริยมูล


น ปุริสินทริยมูละ น จักขุนทริยมูลี :-

[425] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าปุริสะ, ไม่ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ปุริสินทรีย์ ไม่ชื่อว่าปุริสะ เเต่ชื่อว่าปุริสินทรีย์, เว้นธรรมที่
ชื่อว่าปุริสะและปุริสินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม่ชื่อว่าปุริสะด้วย
ไม่ชื่อว่าปุริสินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯ ล ฯ
น ปุริสินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าปุริสะ, ไม่ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ปุริสินทรีย์ ไม่ชื่อว่าปุริสะ แต่ชื่อว่าปุริสินทรีย์, เว้นธรรมที่
ชื่อว่าปุริสะ และปุริสินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม่ชื่อว่าปุริสะด้วย
ไม่ชื่อว่าปุริสินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
จบ น ปุริสินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น ปุริสินทริยมูล จบ