เมนู

น มนินทริยมูล


น มนินทริยมูละ น จักขุนทริยมูลี :-

[423] ธรรมที่ไม่ชื่อว่ามโน, ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯ ล ฯ
น มนินทริยมูล น อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่ามโน, ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ น มนินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น มนินทริยมูลี จบ

น อิตถินทริยมูล


น อิตถินทริยมูละ น จักขุนทริยมูลี :-

[424] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอิตถี, ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
อิตถินทรีย์ ไม่ชื่อว่าอิตถี แต่ชื่อว่าอิตถินทรีย์, เว้นธรรมที่ชื่อว่า
อิตถีและอิตถินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่เหลือไม่ชื่อว่าอิตถีด้วย ไม่ชื่อว่า
อิตถินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯ ล ฯ
น อิตถินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอิตถี, ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
อิตถินทรีย์ ไม่ชื่อว่าอิตถี แต่ชื่อว่าอิตถินทรีย์, เว้นธรรมที่ชื่อว่า
อิตถีและอิตถินทรีย์เสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ชื่อว่าอิตถีด้วย ไม่ชื่อว่า
อิตถินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
จบ น อิตถินทริยมูละ น อัญญาตาวินทริยมูลี
น อิตถินทริยมูล จบ