เมนู

อัญญินทริยมูล


อัญญินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-

[1444] บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็จักกระทำ
ให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ อัญญินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
อัญญินทริยมูล จบ
อตีตานาคตวาระ อนุโลม จบ


อตีตานาคตวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1445] บุคคลใดไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลจำพวก ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ แต่จักละโทมนัส-
สินทรีย์ บุคคล 5 จำพวก ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ และไม่ใช่ก็จักละ
โทมนัสสินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
พระอรหันต์ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ แต่เคยรู้แจ้งจักขุน-
ทรีย์, บุคคล 4 จำพวก ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ และก็ไม่ใช่เคย
รู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยิมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1446] บุคคลใดไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?