เมนู

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-

[1439 ] บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็จัก
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1440] บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็จักเจริญ
อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 2 จำพวก เคยละโทมนัสสินทรีย์ แต่ไม่ใช่จักเจริญ
อัญญินทรีย์, พระอนาคามีเคยละโทมนัสสินทรีย์ และก็จักเจริญ
อัญญินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคยละ
โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?