เมนู

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-

[1429] บุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ปุถุชนเหล่าใดจักได้มรรค ปุถุชนเหล่านั้นไม่ใช่กำลังละโทม-
นัสสินทรีย์ แต่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล 8 จำพวก
ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ และก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี-
ตินทรีย์
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอนาคามิมรรค ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญ-
ญัสสมีตินทรีย์ แต่กำลังละโทมนัสสินทรีย์, บุคคล 8 จำพวก ไม่ใช่
จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสิน-
ทรีย์.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1430] บุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?