เมนู

ฆานินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ, ชื่อว่า ฆานินทรีย์, ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ, ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ฆานินทริยมูล จบ

ชิวหินทริยมูล


ธรรมที่ชื่อว่าชิวหา, ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ฯ ล ฯ
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ชิวหินทริยมูล จบ