เมนู

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-

[1419] บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1420] บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็จัก
เจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ก็หรือว่า บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละ
โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?