เมนู

ปัจจุปปันนานาคตวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1415] บุคคลใดกำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็จักละ
โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็กำลัง
รู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อนัญญตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1416] บุคคลใดกำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็จักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1417] บุคคลใดกำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็จัก
เจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็กำลังรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1418] บุคคลใดกำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็จัก
กระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, บุคคล
นั้นก็กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 7 จำพวก จักการทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่
ไม่ใช่กำลังรู้เเจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยอรหัตมรรค จัก
กระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-

[1419] บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1420] บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็จัก
เจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ก็หรือว่า บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละ
โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?