เมนู

ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1405] บุคคลใดไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 2 จำพวก ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ แต่เคยละโทม-
นัสสินทรีย์ บุคคล 6 จำพวก ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ และก็
ไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1406] บุคคลใดไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?