เมนู

อัญญินทริยมูล


อัญญินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-

[1404] บุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคย
กระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยการทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, บุคคล
นั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ อัญญินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
อัญญินทริยมูล จบ
ปัจจุปปันนาตีวาระ อนุโลม จบ