เมนู

อนาคตวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1385] บุคคลใดไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่าบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม.
บุคคล 2 จำพวก ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ แต่จักรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์, บุคคล 3 จำพวก ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ และก็ไม่ใช่
จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูล

จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1386] บุคคลใดไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.

ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 6 จำพวก ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
แต่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคล 3 จำพวก ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญ-
ญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1387] บุคคลใดไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1388] บุคคลใดไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอรหัตมรรค ไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์
แต่จักกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, บุคคล 2 จำพวก ไม่ใช่จัก
รู้แจ้งจักขุนทรีย์ และก็ไม่ใช่จักกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่จักกระทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-

[1389] บุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 4 จำพวก ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
และจักละโทมนัสสินทรีย์, บุคคล 5 จำพวก ไม่ใช่จักเจริญอนัญญา-
ตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูละ:-
[1390] บุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 2 จำพวก ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ แต่ก็ไม่ใช่
จักเจริญอัญญินทรีย์, บุคคล 3 จำพวก ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์
และก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์.