เมนู

อนาคตวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1385] บุคคลใดไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่าบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม.
บุคคล 2 จำพวก ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ แต่จักรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์, บุคคล 3 จำพวก ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ และก็ไม่ใช่
จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูล

จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1386] บุคคลใดไม่ใช่จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.