เมนู

อัญญินทริยมูล


อัญญินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-

[1384] บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็จักกระทำ
ให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, บุคคล
นั้นก็จักเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอรหัตมรรค จักกระทำให้แจ้งอัญญา-
ตาวินทรีย์ แต่ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์, บุคคล 7 จําพวก จักกระทำ
ให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็จักเจริญอัญญินทรีย์.
จบ อัญญินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
อัญญินทริยมูล จบ
อนาคตวาระ อนุโลม จบ