เมนู

อนาคตวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1375] บุคคลใดจักรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็จักละ
โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 2 จำพวก จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ แต่ไม่ใช่จักละโทมนัส-
สินทรีย์, บุคคล 5 จำพวก จักรู้แจ้งจักขุนทรีย์ และก็จักละโทมนัส-
สินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็จักรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1376] บุคคลใดจักรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็จักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?