เมนู

อตีตาวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1365] บุคคลใดไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 2 จำพวก ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ แต่เคยละโทม-
นัสสินทรีย์, บุคคล 6 จำพวก ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ และก็ไม่ใช่
เคยละโทมนัสสินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1366] บุคคลใดไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?

บุคคล 6 จำพวก ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ แต่เคยเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล 2 จำพวก ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุน-
ทรีย์ และก็ไม่ใช่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1367] บุคคลใดไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่เคยเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1368] บุคคลใดไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่เคยกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลใดกำลังกระทำให้แจ้งอรหัตผล บุคคลนั้นไม่ใช่เคย
กระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคล 8
จำพวก ไม่ใช่เคยกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็ไม่ใช่เคย
รู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-

[1369] บุคคลใดไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 4 จำพวก ไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์ แต่เคยเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล 2 จำพวก ไม่ใช่เคยละโทมนัส-
สินทรีย์ และก็ไม่ใช่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1370] บุคคลใดไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่
เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?