เมนู

อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล


อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-

[1362] บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 6 จำพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่
ไม่ใช่เคยเจริญอัญญินทรีย์, อรหัตตผลบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัส-
สามีตินทรีย์ และก็เคยเจริญอัญญินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1363] บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?