เมนู

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-

[1359] บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคย
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล
นั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 4 จำพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่
ไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคล 3 จำพวก เคยเจริญอนัญญา-
ตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็เคยละโทมนัสสินทรีย์.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1360] บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคย
เจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?

บุคคล 2 จำพวก เคยละโทมนัสสินทรีย์ แต่ไม่ใช่เคยเจริญ
อัญญินทรีย์, อรหัตตผลบุคคลเคยละโทมนัสสินทรีย์ และก็เคยเจริญ
อัญญินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคยละ
โททนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1361] บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคย
กระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 3 จำพวก เคยละโทมนัสสินทรีย์ แต่ไม่ใช่เคยกระทำ
ให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, อรหัตตผลบุคคลเคยละโทมนัสสินทรีย์
และก็เคยกระทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์.

ก็หรือว่า บุคคลใดเคยกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
โทมนัสสินทริยมูล จบ

อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล


อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-

[1362] บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 6 จำพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่
ไม่ใช่เคยเจริญอัญญินทรีย์, อรหัตตผลบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัส-
สามีตินทรีย์ และก็เคยเจริญอัญญินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1363] บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?