เมนู

อตีตวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1355] บุคคลใดเคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็เคยละ
โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคยรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 2 จำพวก เคยละโทมนัสสินทรีย์ แต่ไม่ใช่เคยรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์, อรหัตผลบุคคลเคยละโทมนัสสินทรีย์ และก็เคยรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1356] บุคคลใดเคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.

ก็หรือว่า บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 6 จำพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่
ไม่ใช่เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, อรหัตผลบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัส-
สามีตินทรีย์ และก็เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1357] บุคคลใดเคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็เคย
เจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคยรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1358] บุคคลใดเคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็เคยกระทำ
ให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?

บุคคลใดกำลังกระทำให้แจ้งอรหัตผล บุคคลนั้นเคยรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์ แต่ไม่ใช่เคยกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์. บุคคลใดได้
กระทำให้แจ้งแล้วอรหัตผล บุคคลนั้นเคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ และ
ก็เคยกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยการทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, บุคคล
นั้นก็เคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-

[1359] บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคย
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล
นั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 4 จำพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่
ไม่ใช่เคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคล 3 จำพวก เคยเจริญอนัญญา-
ตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็เคยละโทมนัสสินทรีย์.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1360] บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคย
เจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?