เมนู

อตีตวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1355] บุคคลใดเคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็เคยละ
โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็เคยรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคล 2 จำพวก เคยละโทมนัสสินทรีย์ แต่ไม่ใช่เคยรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์, อรหัตผลบุคคลเคยละโทมนัสสินทรีย์ และก็เคยรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1356] บุคคลใดเคยรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.