เมนู

ปัจจุปันนาวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี:-

[1345] บุคคลใดไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยอนาคามิมรรค ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์
แต่กำลังละโทมนัสสินทรีย์, ยกเว้นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยมรรค 2 จำพวก
เสียแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ และไม่ใช่กำลัง
ละโทมนัสสินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอรหัตมรรค ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสิน-
ทรีย์ แต่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ยกเว้นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยมรรค 2
จำพวกเสียแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ และไม่ใช่
กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ โทมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:-
[1346] บุคคลใดไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลที่ 8 ( โสดาปัตติมรรคบุคคล) ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุน-
ทรีย์ แต่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ยกเว้นบุคคลที่ถึง
พร้อมด้วยมรรค 2 จำพวกเสียแล้ว บุคคลที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่กำลัง
รู้แจ้งจักขุนทรีย์ และไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอรหัตมรรค ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญา-
ตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ยกเว้นบุคคลที่ถึงพร้อม
ด้วยมรรค 2 จำพวกเสียแล้ว บุคคลที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่กำลังเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1347] บุคคลใดไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?

ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1348] บุคคลใดไม่ใช่กำลังรู้เเจ้งจักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลใดกระทำให้แจ้งอรหัตผล บุคคลนั้นไม่ใช่กำลังรู้แจ้ง
จักขุนทรีย์ แต่กำลังกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ยกเว้นอรหัต-
มรรคบุคคล และอรหัตผลบุคคลเสียแล้ว บุคคลที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่
กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังกระทำให้แจ้งอัญญาตาวิน-
ทรีย์.
หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่กำลังกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
อรหัตมรรคบุคคลไม่ใช่กำลังกระทำให้แจ้ง แต่ อัญญาตาวินทรีย์
กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์ ยกเว้นอรหัตมรรคบุคคล และอรหัตผล

บุคคลเสียแล้ว บุคคลที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่กำลังกระทำให้แจ้งอัญ-
ญาตาวินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังรู้แจ้งจักขุนทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

โทมนัสสินทริยมูล


โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญตัสสามีตินทริยมูลี:-

[1349] บุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลที่ 8 (โสดาปัตติมรรคบุคคล) ไม่ใช่กำลังละโทมนัส-
สินทรีย์ แต่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์, ยกเว้นบุคคลที่ถึง
พร้อมด้วยมรรค 2 จำพวกเสียแล้ว บุคคลที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่กำลัง
ละโทมนัสสินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์.
ก็หรือว่า บุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์,
บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ?
บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอนาคามิมรรค ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญา-
ตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่กำลังละโทมนัสสินทรีย์, ยกเว้นบุคคลที่พร้อม
ด้วยมรรค 2 จำพวกเสียแล้ว บุคคลที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่กำลังเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์.
จบ โทมนัสสินทริยมูละ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี

โทมนัสสินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-
[1350] บุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็
ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?