เมนู

อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล


อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี:-

[1342] บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์,
บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์, บุคคลนั้นก็กำลัง
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญินทริยมูลี

อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี:-
[1343] บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์,
บุคคลนั้นก็กำลังกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ก็หรือว่า บุคคลใดกำลังกระทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์, บุคคล
นั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
จบ อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล จบ